วิสัยทัศน์

 

“ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน   สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุข  มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

กลับหน้าหลัก