รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านธารทิพย์

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายบุญมาก มหาชัย
ประธานกรรมการ
นายภูวนาท บุญศรี
กรรมการ
นางชณภา เทียมทอง
กรรมการ
นายพิชัย ธรรมกุล
กรรมการ
นางอรนงค์ ท่าเสาร์
กรรมการ
นางบรรทม เข็มด้วง
กรรมการ
นางแก่นใจ เทียนอบ
กรรมการ
นางวรรษมนต์ กำเนิดสูง
กรรมการ
นายพนม ใบภักดี
กรรมการและเลขานุการ

 

กลับหน้าหลัก