ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านธารทิพย์

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อันดับ
วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
1
นายพนม ใบภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
2
นางภัทรนันท์ ขันตี
ครู
คศ.3
ค.บ.
คหกรรมศาสตร์
3
นางพรรณทิพย์ บุญสุด
ครู
คศ.3
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
4
นางพิชญนันท์ เพ็ชรพันธุ์
ครู
คศ.2
ค.บ.
ดนตรีศึกษา(ไทย)
5
นายถนอม จันทร์ก้อน
ครู
คศ.3
ค.บ.
เกษตรศาสตร์
6
นางขนิษฐา ศรีบุญเรือง
ครู
คศ.3
ค.บ.
คหกรรมศาสตร์
7
นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหา
ครู
คศ.3
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
8
นางวรรษมนต์ กำเนิดสูง
ครู
คศ.3
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
9
นางสุนิจษา นูตา
ครู
คศ.3
ค.บ.
สังคมศึกษา
10
นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว
ครู
คศ.3
ศษ.ม.
ค.บ.
การบริหารการศึกษา
ภาษาไทย
11
นางยุพิน เกษโสภา
ครู
คศ.3
ศษ.ม.
ค.บ.
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
12
นางจิราภรณ์ อุตราชา
ครู
คศ.3
ค.บ.
การประถมศึกษา
13
นางใกล้รุ่ง สนเทียนวัด
ครู
คศ.3
ศษ.ม ,
ค.บ.
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
14
นายณัฐวุฒิ ตรีเสียน
ครู
คศ.1
ค.บ.
ภาษาไทย
15
นายพยอม กุลสง
ครู
คศ.1

กศ.บ.

คณิตศาสตร์
16
นางสาวสุภาวดี ขันยศ
บุคลากรวิทยาศาสตร์
-
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
17
นายนิยม ปานคำ
ช่างไม้
ชั้น 4
ม.3
-
18
นางสาวสุจารี ศรีจันทร์สุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
บธ.บ.
การอุตสาหกรรมฯ

 

กลับหน้าหลัก