พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม 
รักความเป็นไทย มีทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

3. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ภาคีเครือข่าย  ผู้นำทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

 

กลับหน้าหลัก