ประวัติโรงเรียนบ้านธารทิพย์

*****************

               โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2465 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหมูบูด โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโพธิ์เย็นเป็นอาคารเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายเผือก ฟักว่อง เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2486 ได้ย้ายอาคารเรียนจากวัดโพธิ์เย็นมาตั้งอยู่หมู่10 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปัจจุบัน
โดยมีนายปาน เข็มด้วง พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนหลังแรกเอง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านธารทิพย์มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง ดังนี้

1. อาคาร 1 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2517 ใช้สอนชั้นสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ห้องปฏิบัติการทางภาษา , ห้องพัสดุ , ห้องผู้บริหาร , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. อาคาร 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 ใช้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 , ชั้นอนุบาลปีที่ 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3. อาคาร 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 ใช้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
4. อาคาร 4 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 ใช้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และห้องพักครูกลับหน้าหลัก