เป้าหมาย

1. นักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนบ้านธารทิพย์  ต้องเป็นคนดี คนเก่ง เป็นที่ยอมรับของสังคม

2. นักเรียนทุกคนจะต้องใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ครูทุกคนต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 

กลับหน้าหลัก