กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

กลับหน้าหลัก