O20
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ


โครงการจัดหาวัสดุสื่อทางการศึกษาและวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการส่งเสริมการอ่าน เขียนและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 

กลับหน้าหลัก